INDICATOR (check OK and NO) INFO
↓↓↓  Choose your INFO language  ↓↓↓
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

The numerical indicator in "%" - is the current amount of total donations you are sending, which I consider adequate to work on the next batch of graphics you can download.

The indicator will always appear at the top of the WEBSITE LOGO - r4d.cz

The new graphic motives will first be offered in -
_COMING SOON_

The indicator is always valid for a new graphics collection. So it will reset whenever I move a new collection of graphics from
_COMING SOON_, add it to the gallery sections and the marker next to the motive will be green.

How does it work?

You can download and use what you find in the gallery with the green marker, see -
LICENCE

The new collection of graphics will be added to the gallery and available for download as soon as the indicator in the WEBSITE LOGO (r4d.cz) turns green and its value is between 80%-100%. For me it will be an indicator that you are interested in other graphics and new things and that you can appreciate the creation of graphics that I prepare for you - retouching graphics, preparing and tuning them for printing, preparing them for print formats, creating a website, surveys and more (cost of software, hardware and paid dedicated time to generate A.I. graphics on graphics servers, etc.)

INDICATOR is updated 1x every 12-48 hours.
Sunday, March 12, 2023
If a motive in the gallery has a green marker, you can download it in all available formats below the motive.

(click on
A4 PDF, or 8,5"x11" (Letter) PDF, or Max. size JPG... etc...)
Sunday, March 12, 2023
If a motive is marked with a red marker in the gallery, it cannot be downloaded yet and under the icons - A4 PDF, or 8,5"x11" (Letter) PDF, or Max. size JPG... etc... - you will only find (if you click on them) a warning that downloading will be possible when the indicator in the WEBSITE LOGO (r4d.cz) is green and the value is 80% or more.

The value of the indicator depends on the amount of contributions that are adequate for the next collection of graphic motives. This indicator mainly concerns the "COMING SOON" section.

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (ukazatel, indikátor) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Číselný ukazatel (indikátor) v "%" - je aktuální výše celkových darů, které posíláte a které považuji za adekvátní pro práci na další várce grafiky, kterou si můžete stahovat.

Ukazatel se zobrazí vždy nahoře v LOGU STRÁNKY (zatím je vše v přípravě)

Nové motivy a jiná grafika se nejprve nabídne v -
_COMING SOON_

Ukazatel je vždy platný pro novou kolekci grafiky. Vynuluje se tedy vždy, když přesunu novou kolekci grafiky z
_COMING SOON_, zařadím ji do sekcí v galerii a značka u motivu bude zelená.

Jak to funguje?

To, co najdete v galerii a je u motivu zelená značka, můžete stahovat a používat, viz -
LICENCE

Nová kolekce grafiky bude přidána do galerie a ke stažení, jakmile indikátor v LOGU STRÁNEK zezelená a jeho hodnota se bude pohybovat mezi 80%-100 %. Pro mě to bude ukazatel, že máte zájem o další grafiku a nové věci a že dokážete ocenit tvorbu grafiky, kterou pro vás připravuji - retušování grafiky, její příprava a ladění pro tisk, příprava pro tiskové formáty, tvorba webu, ankety a další (náklady na software, hardware a placený vyhrazený čas pro generování A.I. grafiky na grafických serverech, atd.)

INDICATOR se aktualizuje 1x za 12-48 hodin.
Sunday, March 12, 2023
Pokud je u motivu v galerii zelená značka, můžete motiv stahovat ve všech dostupných formátech, které jsou pod motivem.

(klikněte na
A4 PDF, nebo 8,5"x11" (Letter) PDF, nebo Max. size JPG... atd...)
Sunday, March 12, 2023
Pokud je u motivu v galerii červená značka, nelze motiv zatím stahovat a pod ikonami - A4 PDF, nebo 8,5"x11" (Letter) PDF, nebo Max. size JPG... atd... - naleznete (pokud na ně kliknete) pouze upozornění, že stahování bude možné, až indicator v logu stránky bude zelený a bude mít hodnotu 80% a více.

Výše indicatoru (ukazatele) je závislá na množství donatů (darů), které jsou adekvátní pro další kolekci grafických motivů. Tato značka se týká hlavně sekce "COMING SOON"

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (ukazovateľ, indikátor) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Číselný ukazovateľ (indikátor) v "%" - je aktuálna suma celkových darov, ktoré posielate a ktoré považujem za adekvátne pre prácu na ďalšej dávke grafiky, ktorú si môžete stiahnuť.

Ukazovateľ sa vždy zobrazí v hornej časti v LOGU STRÁNKY.

Nové motívy a ďalšie grafiky budú najprv ponúkané v -
_COMING SOON_

Ukazovateľ je vždy platný pre novú kolekciu grafiky. Takže sa vynuluje vždy, keď presuniem novú zbierku grafiky z položky
_COMING SOON_, pridám ju do sekcií galérie a značka u motívov bude zelená.

Ako to funguje?

To, čo nájdete v galérii so zelenou značkou, si môžete stiahnuť a používať, pozri -
LICENCIU

Nová kolekcia grafiky sa pridá do galérie a bude k dispozícii na stiahnutie hneď, ako indikátor v LOGU STRÁNOK zmení farbu na zelenú a jeho hodnota sa bude pohybovať medzi 80 % a 100 %. Pre mňa to bude ukazovateľ, že sa zaujímate o ďalšiu grafiku a nové veci a že dokážete oceniť grafickú tvorbu, ktorú pre vás pripravujem - retušovanie grafiky, príprava a ladenie pre tlač, príprava pre tlačové formáty, tvorba webovej stránky, ankety a ďalšie (náklady na softvér, hardvér a platený vyhradený čas na generovanie A.I. grafiky na grafických serveroch atď.)

INDICATOR (ukazovateľ) sa aktualizuje raz za 12-48 hodín.
Sunday, March 12, 2023
Ak je motív v galérii označený zelenou farbou, môžete si ho stiahnuť vo všetkých dostupných formátoch pod motívom.

(kliknite na na
A4 PDF, alebo 8,5"x11" (Letter) PDF, alebo Max. size JPG... atd...)
Sunday, March 12, 2023
Ak je motív v galérii označený červenou značkou, motív ešte nie je možné stiahnuť a pod ikonami - A4 PDF, alebo 8,5"x11" (Letter) PDF, alebo Max. size JPG... atď... - nájdete (ak na ne kliknete) len upozornenie, že sťahovanie bude možné, keď indikátor v logu stránky bude zelený a bude mať hodnotu 80 % alebo viac.

Hodnota ukazovateľa závisí od výšky príspevkov (donatov), ktoré sú adekvátne pre ďalšiu zbierku grafických motívov. Tento ukazovateľ sa vzťahuje najmä na sekciu "COMING SOON"

Sunday, March 12, 2023
_INDIKATOR "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Der numerische Indikator in "%" - ist der aktuelle Betrag der Gesamtspenden, die Sie senden, die ich für angemessen halte, um an der nächsten Partie von Grafiken zu arbeiten, die Sie herunterladen können.

Der Indikator wird immer oben auf dem WEBSITE LOGO - r4d.cz - erscheinen.

Die neuen Grafikmotive werden zuerst in -
_COMING SOON_ angeboten.

Der Indikator ist immer für eine neue Grafiksammlung gültig. Er wird also immer dann zurückgesetzt, wenn ich eine neue Grafiksammlung aus
_COMING SOON_ verschiebe, sie in die Galerieabschnitte einfüge und die Markierung neben dem Motiv grün ist.

Wie funktioniert das?

Sie können herunterladen und verwenden, was Sie in der Galerie mit der grünen Markierung finden, siehe -
LIZENZ

Die neue Grafiksammlung wird in die Galerie aufgenommen und steht zum Download bereit, sobald der Indikator im WEBSITE LOGO (r4d.cz) grün wird und sein Wert zwischen 80%-100% liegt. Für mich ist es ein Indikator dafür, dass Sie sich für andere Grafiken und neue Dinge interessieren und dass Sie die Erstellung von Grafiken, die ich für Sie vorbereite, zu schätzen wissen - Retusche von Grafiken, Vorbereitung und Abstimmung für den Druck, Vorbereitung für Druckformate, Erstellung einer Website, Umfragen und mehr (Kosten für Software, Hardware und bezahlte Zeit für die Erstellung von KI-Grafiken auf Grafikservern usw.)

INDICATOR wird 1x alle 12-48 Stunden aktualisiert.
Sunday, March 12, 2023
Ist ein Motiv in der Galerie mit einer grünen Markierung versehen, können Sie es in allen verfügbaren Formaten unterhalb des Motivs herunterladen.

(klicken Sie auf
A4 PDF, oder 8,5 x 11 (Letter) PDF, oder Max. size JPG... usw...)
Sunday, March 12, 2023
Ist ein Motiv in der Galerie mit einer roten Markierung versehen, kann es noch nicht heruntergeladen werden. Wenn Sie auf die Links klicken - A4 PDF, oder 8,5"x11" (Letter) PDF, oder Max. size JPG... usw... - werden Sie nur eine Warnung finden, dass das Herunterladen möglich ist, wenn der Indikator im WEBSITE LOG (r4d.cz) grün ist und sein Wert 80% oder mehr beträgt.

Der Wert des Indikators hängt von der Anzahl der Beiträge ab, die für die weitere Bearbeitung der grafischen Themen, die Sie herunterladen können, ausreichend ist. Dieser Indikator bezieht sich hauptsächlich auf die Rubrik "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Wskaźnik) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Wskaźnik "%" to aktualna kwota wszystkich przesłanych przez Ciebie darowizn, którą uważam za wystarczającą do pracy nad kolejną partią grafik dla Ciebie.

Wskaźnik jest zawsze wyświetlany na górze strony (w logu R4D)

Nowe tematy i różne grafiki będą najpierw oferowane w -
_COMING SOON_

Ten wskaźnik obowiązuje zawsze dla nowej kolekcji grafik. Będzie więc resetowany za każdym razem, gdy przeniosę nową kolekcję grafik z
_COMING SOON_, dodam ją do działów w galerii, a znacznik przy temacie będzie zielony. 

Jak to działa?

Możesz pobrać i wykorzystać to, co znajdziesz w galerii z zielonym znacznikiem, zob. -
LICENCJA

Nowa kolekcja grafik zostanie dodana do galerii i będzie dostępna do pobrania, gdy tylko wskaźnik w LOGU STRONY zmieni kolor na zielony i jego wartość znajdzie się w przedziale 80%-100%. Dla mnie będzie to wskaźnik, że jesteście zainteresowani większą ilością grafik i nowymi rzeczami oraz że potraficie docenić tworzenie grafik, które dla Was wykonuję - retuszowanie grafik, przygotowywanie i strojenie ich do druku, przygotowywanie ich do formatów druku, tworzenie stron internetowych, ankiet itp.(koszt oprogramowania, sprzętu i płatnego dedykowanego czasu na generowanie grafik A.I. na serwerach graficznych itp.)

INDICATOR (Wskaźnik) jest aktualizowany raz na 12-48 godzin.
Sunday, March 12, 2023
Jeśli w galerii motyw jest zaznaczony na zielono, to pod motywem można go pobrać we wszystkich dostępnych formatach.

(kliknij na
A4 PDF, lub 8,5 "x11" (Letter) PDF, lub Max. size JPG... itd...)
Sunday, March 12, 2023
Jeśli motyw w galerii ma czerwony znak, to nie można go jeszcze pobrać, a pod ikonami - A4 PDF, lub 8,5"x11" (Letter) PDF, lub Max. size JPG... itp... - znajdziesz (jeśli na nie klikniesz) tylko ostrzeżenie, że pobieranie będzie możliwe, gdy wskaźnik w logo strony będzie zielony i będzie miał wartość 80% lub więcej.

Wysokość wartości wskaźnika zależy od ilości donatów, które są adekwatne do kolejnej kolekcji tematów graficznych. Ten czerwony znacznik dotyczy głównie działu "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (L'indicateur) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

L'indicateur numérique en "%" - est le montant actuel du total des dons que vous envoyez, que je considère comme suffisant pour travailler sur le prochain lot de graphiques que vous pouvez télécharger.

L'indicateur apparaîtra toujours en haut du LOGO du site - r4d.cz

Les nouveaux motifs graphiques seront d'abord proposés dans -
_COMING SOON_.

L'indicateur est toujours valable pour une nouvelle collection de graphiques. Il se réinitialise donc chaque fois que je déplace une nouvelle collection de graphiques de
_COMING SOON_, que je l'ajoute aux sections de la galerie et que le marqueur à côté du motif est vert.


Comment cela fonctionne-t-il ?

Vous pouvez télécharger et utiliser ce que vous trouvez dans la galerie avec le marqueur vert, voir -
LICENCE

La nouvelle collection de graphiques sera ajoutée à la galerie et disponible au téléchargement dès que l'indicateur dans le LOGO DU SITE WEB (r4d.cz) deviendra vert et que sa valeur sera comprise entre 80 % et 100 %. Pour moi, ce sera un indicateur que vous êtes intéressés par d'autres graphiques et de nouvelles choses et que vous pouvez apprécier la création de graphiques que je prépare pour vous - retoucher les graphiques, les préparer et les mettre au point pour l'impression, les préparer pour les formats d'impression, créer un site web, des enquêtes et plus encore (coût du logiciel, du matériel et du temps dédié rémunéré pour générer des graphiques A.I. sur des serveurs graphiques, etc.)

INDICATOR (L'indicateur) est mis à jour 1x toutes les 12-48 heures.
Sunday, March 12, 2023
Si un motif de la galerie est marqué en vert, vous pouvez le télécharger dans tous les formats disponibles sous le motif.

(cliquez sur
A4 PDF, ou 8,5"x11" (Letter) PDF, ou Max. size JPG... etc...)
Sunday, March 12, 2023
Si un motif est marqué d'un marqueur rouge dans la galerie, il ne peut pas encore être téléchargé et sous les icônes - A4 PDF, ou 8,5"x11" (Letter) PDF, ou Max. size JPG... etc... - vous ne trouverez (si vous cliquez dessus) qu'un avertissement indiquant que le téléchargement sera possible lorsque l'indicateur dans le LOGO DU SITE WEB (r4d.cz) sera vert et que sa valeur sera supérieure ou égale à 80%.

La valeur numérique de l'indicateur en % dépend du nombre total de dons pour la prochaine collection de créations graphiques. Cette marque rouge est principalement liée à la section "COMING SOON".
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indicatore) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

L'indicatore numerico in "%" - è l'importo attuale delle donazioni totali che state inviando, che considero adeguato per lavorare sul prossimo lotto di grafica che potrete scaricare.

L'indicatore apparirà sempre nella parte superiore del LOGO DEL SITO - r4d.cz

I nuovi motivi grafici saranno proposti per la prima volta in -
_COMING SOON_.

L'indicatore è sempre valido per una nuova collezione grafica. Quindi si azzererà ogni volta che sposterò una nuova collezione di grafica da
_COMING SOON_, la aggiungerò alle sezioni della galleria e il marchio accanto al motivo sarà verde.

Come funziona?

È possibile scaricare e utilizzare ciò che si trova nella galleria con il marchio verde, vedi -
LICENZA

La nuova collezione di grafiche sarà aggiunta alla galleria e disponibile per il download non appena l'indicatore nel LOGO DEL SITO (r4d.cz) diventerà verde e il suo valore sarà compreso tra 80%-100%. Per me sarà un indicatore che siete interessati ad altre grafiche e a cose nuove e che potete apprezzare la creazione di grafiche che preparo per voi - ritocco di grafiche, preparazione e messa a punto per la stampa, preparazione per i formati di stampa, creazione di un sito web, sondaggi e altro (costo del software, dell'hardware e del tempo dedicato pagato per generare grafiche A.I. su server grafici, ecc.)

L'INDICATORE viene aggiornato 1 volta ogni 12-48 ore.
Sunday, March 12, 2023
Se un motivo nella galleria ha un marchio verde, è possibile scaricarlo in tutti i formati disponibili sotto il motivo.

(cliccare su
PDF A4, o PDF 8,5 "x11" (Letter), o Max. size JPG... ecc...)
Sunday, March 12, 2023
Se un motivo è contrassegnato da un marchio rosso nella galleria, non è ancora possibile scaricarlo e sotto le icone - A4 PDF, o 8,5 "x11" (Letter) PDF, o Max. size JPG... ecc... - si troverà (se si clicca su di esse) solo un avviso che indica che il download sarà possibile quando l'indicatore nel LOGO DEL SITO (r4d.cz) è verde e il valore è 80% o più.

Il valore dell'indicatore dipende dalla quantità di contributi adeguati alla prossima raccolta di motivi grafici. Questo indicatore riguarda principalmente la sezione "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indicador) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

El indicador numérico en "%" - es la cantidad actual del total de donaciones que estás enviando, que considero adecuada para trabajar en el siguiente lote de gráficos que puedes descargar. 

El indicador aparecerá siempre en la parte superior del LOGO DEL SITIO WEB - r4d.cz

Los nuevos motivos gráficos se ofrecerán primero en -
_COMING SOON_

El indicador siempre es válido para una nueva colección de gráficos. Por lo tanto, se restablecerá cada vez que mueva una nueva colección de gráficos de
_COMING SOON_, la añada a las secciones de la galería y el marcador junto al motivo será de color verde.

¿Cómo funciona?


Puedes descargar y utilizar lo que encuentres en la galería con el marcador verde, ver -
LICENCIA

La nueva colección de gráficos se añadirá a la galería y estará disponible para su descarga tan pronto como el indicador en el LOGO DEL SITIO WEB (r4d.cz) se ponga verde y su valor esté entre 80%-100%. Para mí será una señal de que estás interesado en otros gráficos y cosas nuevas y que puedes apreciar la creación de gráficos que preparo para ti - retoque de gráficos, preparación y puesta a punto para impresión, preparación para formatos de impresión, creación de una página web, encuestas y más (coste de software, hardware y tiempo dedicado pagado para generar gráficos A.I. en servidores de gráficos, etc.).

INDICADOR se actualiza 1 vez cada 12-48 horas.
Sunday, March 12, 2023
Si un motivo de la galería tiene un marcador verde, puede descargarlo en todos los formatos disponibles debajo del motivo.

(haga clic en
A4 PDF, o 8,5"x11" (Letter) PDF, o Max. size JPG... etc...)
Sunday, March 12, 2023
Si un motivo está marcado con un marcador rojo en la galería, todavía no se puede descargar y bajo los iconos - A4 PDF, o 8,5"x11" (Letter) PDF, o Max. size JPG... etc... - sólo encontrará (si hace clic en ellos) una advertencia de que la descarga será posible cuando el indicador en el LOGO DEL SITIO WEB (r4d.cz) sea verde y el valor sea 80% o más.

El valor del indicador depende de la cantidad de contribuciones adecuadas para la próxima colección de motivos gráficos. Este indicador se refiere principalmente a la sección "COMING SOON".

◄◄◄ GALERÍA ↑↑↑ MENÚ ↑↑↑
Sunday, March 12, 2023
_İNDİKATÖR "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

"%" cinsinden sayısal gösterge ("gösterge") - gönderdiğiniz toplam bağışların gerçek miktarıdır. 80% - 100% - bu, daha sonra indirebileceğiniz bir sonraki grafik seti üzerinde çalışmam için yeterli.

Gösterge her zaman sayfa logosunun altında en üstte görünür.

Yeni temalar ve daha fazla grafik yakında -
_COMING SOON_

İndikatör her zaman yeni bir grafik koleksiyonu için geçerlidir. Bu nedenle, yeni bir grafik koleksiyonunu şuradan taşıdığımda sıfırlanacaktır
_COMING SOON_, galeri bölümlerine ekleyin ve motifin yanındaki işaret yeşil olacaktır.

Nasıl çalışıyor?

Galeride bulduklarınızı yeşil işaretle indirebilir ve kullanabilirsiniz, bkz -
LİSANS

Yeni grafik koleksiyonu galeriye eklenecek ve WEB SİTESİ LOGOSUNDAKİ (r4d.cz) gösterge yeşile döndüğünde ve değeri %80-%100 arasında olduğunda indirilebilecektir. Benim için bu, diğer grafiklere ve yeni şeylere ilgi duyduğunuzun ve sizin için hazırladığım grafiklerin oluşturulmasını takdir edebileceğinizin bir göstergesi olacaktır - grafiklerin rötuşlanması, baskı için hazırlanması ve ayarlanması, baskı formatları için hazırlanması, bir web sitesi oluşturulması, anketler ve daha fazlası (grafik sunucularında yapay zeka grafikleri oluşturmak için yazılım, donanım ve ücretli özel zaman maliyeti vb.)

İNDİKATÖR her 12-48 saatte bir 1 kez güncellenir.
Sunday, March 12, 2023
Galerideki bir motif yeşil bir işarete sahipse, motifin altındaki mevcut tüm formatlarda indirebilirsiniz.

(
A4 PDF veya 8,5 "x11" (Letter) PDF veya Max. size JPG... vb. üzerine tıklayın)
Sunday, March 12, 2023
Galeride bir motif kırmızı bir işaretle işaretlenmişse, henüz indirilemez ve simgelerin altında - A4 PDF veya 8,5 "x11" (Letter) PDF veya Max. size JPG... vb... - yalnızca (üzerlerine tıklarsanız) WEB SİTESİ LOGOSUNDAKİ (r4d.cz) indikatör yeşil olduğunda ve değer %80 veya daha fazla olduğunda indirmenin mümkün olacağına dair bir uyarı bulacaksınız.

İndikatörün değeri, bir sonraki grafik motif koleksiyonunun işlenmesi için yeterli olan katkı miktarına bağlıdır. Bu gösterge esas olarak bölümle ilgilidir - "COMING SOON"

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indikator) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Den numeriska indikatorn i "%" - är den nuvarande summan av de totala donationer du skickar, vilket jag anser vara tillräckligt för att arbeta på nästa omgång grafik som du kan ladda ner.

IIndikatorn visas alltid högst upp på webbsidan under logotypen (R4D)

De nya grafiska motiven kommer först att erbjudas i -
_COMING SOON_

Indikatorn gäller alltid för en ny grafikkollektion. Den kommer alltså att återställas när jag flyttar en ny grafikkollektion från
_COMING SOON_, lägger till den i galleriavsnitten och markören bredvid motivet kommer att vara grön.

Hur fungerar det?


Du kan ladda ner och använda det du hittar i galleriet med den gröna markören, se -
LICENS

Den nya grafikkollektionen kommer att läggas till i galleriet och vara tillgänglig för nedladdning så snart indikatorn i WEBSITE LOGO (r4d.cz) blir grön och dess värde ligger mellan 80-100 %. För mig kommer det att vara en signal på att du är intresserad av annan grafik och nya saker och att du kan uppskatta skapandet av grafik som jag förbereder åt dig - retuschering av grafik, förberedelse och inställning av den för tryckning, förberedelse för tryckformat, skapande av en webbplats, undersökningar med mera (kostnad för programvara, hårdvara och betald dedikerad tid för att generera A.I. grafik på grafikservrar, osv.)

INDICATOR (Indikator) uppdateras 1x var 12-48:e timme.
Sunday, March 12, 2023
Om ett motiv i galleriet har en grön markering kan du ladda ner det i alla tillgängliga format under motivet.

(klicka på
A4 PDF, eller 8,5"x11" (Letter) PDF, eller Max. size JPG... etc...)
Sunday, March 12, 2023
Om ett motiv är markerat med en röd markering i galleriet kan det inte laddas ner ännu, och under ikonerna - A4 PDF, eller 8,5"x11" (Letter) PDF, eller Max. size JPG... etc... - hittar du bara (om du klickar på dem) en varning om att det är möjligt att ladda ner när indikatorn i WEBSITE LOGO (r4d.cz) är grön och värdet är 80 % eller mer.

Indikatorns värde beror på hur mycket bidrag som är tillräckliga för nästa samling av grafiska motiv. Indikatorn gäller främst avsnittet "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indikaattori) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Numeerinen indikaattori "%" - on lähettämiesi lahjoitusten tämänhetkinen kokonaissumma, jota pidän riittävänä seuraavan kierroksen grafiikan työstämiseen, jonka voit ladata.

Indikaattori näkyy aina verkkosivun yläosassa logon (R4D) alla.

Uusia graafisia motiiveja tarjotaan ensimmäisen kerran -
_COMING SOON_

Ilmaisin koskee aina uutta grafiikkakokoelmaa. Näin ollen se nollautuu, kun siirrän uuden grafiikkakokoelman kohdasta
_COMING SOON_, lisään sen galleriaosioihin ja kursori motiivin vieressä on vihreä.

Miten se toimii?


Voit ladata ja käyttää sitä, mitä löydät galleriasta vihreällä merkillä, katso -
LISENSSI

Uusi grafiikkakokoelma lisätään galleriaan ja se on ladattavissa, kun sivun logon (R4D) ilmaisin muuttuu vihreäksi ja on välillä 80-100 %. Minulle se on merkki siitä, että olet kiinnostunut muusta grafiikasta ja uusista asioista ja että voit arvostaa grafiikan luomista, jonka valmistelen sinulle - grafiikan retusointi, valmistelu ja asettaminen tulostusta varten, valmistelu tulostusformaatteja varten, verkkosivuston luominen, kyselyt ja paljon muuta (ohjelmistojen, laitteistojen ja maksetun erityisen ajan kustannukset, joka on varattu A.I. grafiikan luomiseen grafiikkapalvelimilla jne.).

INDICATOR (Indikaattori) päivitetään 1x 12-48 tunnin välein.
Sunday, March 12, 2023
Jos motiivi on merkitty galleriassa vihreällä merkillä, voit ladata sen kaikissa saatavilla olevissa muodoissa mallin alapuolelta.

(klikkaa
A4 PDF, tai 8.5"x11" (Letter) PDF, tai Max. size JPG... jne...)
Sunday, March 12, 2023
Jos motiivi on merkitty punaisella merkillä galleriassa, sitä ei voi vielä ladata, ja kuvakkeiden alla - A4 PDF, tai 8.5"x11" (Letter) PDF, tai Max. size JPG... jne... - löydät vain (jos klikkaat niitä) varoituksen, että lataaminen on mahdollista, kun WEBSITE LOGO (R4D) -osoitteen indikaattori on vihreä ja arvo on vähintään 80 %.

Indikaattorin arvo riippuu siitä, kuinka paljon lahjoittaa riittää seuraavaan graafisten motiivien kokoelmaan. Indikaattori koskee pääasiassa "COMING SOON"- osaa.

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indikator) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Den numeriske indikatoren i "%" - er den nåværende summen av de totale donasjonene du sender, som jeg anser som tilstrekkelig til å jobbe med neste runde med grafikk som du kan laste ned.

Indikatoren vises alltid øverst på nettsiden under logoen (R4D).

De nye grafiske motivene vil først bli tilbudt i -
_COMING SOON_

Indikatoren gjelder alltid for en ny grafikksamling. Dermed vil den tilbakestilles når jeg flytter en ny grafikksamling fra
_COMING SOON_, legger den til i galleriseksjonene og markøren ved siden av motivet blir grønn.

Hvordan fungerer det?


Du kan laste ned og bruke det du finner i galleriet med den grønne markøren, se -
LISENS

Den nye grafikksamlingen vil bli lagt til i galleriet og tilgjengelig for nedlasting så snart indikatoren i WEBSITE LOGO (r4d.cz) blir grønn og verdien er mellom 80-100%. For meg vil det være et signal om at du er interessert i annen grafikk og nye ting, og at du kan sette pris på å lage grafikk som jeg forbereder for deg - retusjering av grafikk, klargjøring og innstilling for utskrift, klargjøring for utskriftsformater, oppretting av et nettsted, undersøkelser og mer (kostnad for programvare, maskinvare og betalt dedikert tid for å generere AI-grafikk på grafikkservere osv.)

INDICATOR (Indikator) oppdateres 1 gang hver 12-48 time.
Sunday, March 12, 2023
Hvis et design i galleriet har en grønn hake, kan du laste det ned i alle tilgjengelige formater under designet.

(klikk på
A4 PDF, eller 8.5"x11" (Letter) PDF, eller Max. size JPG... osv...)
Sunday, March 12, 2023
Hvis et design er merket med en rød markør i galleriet, kan det ikke lastes ned ennå, og under ikonene - A4 PDF, eller 8.5"x11" (Letter) PDF, eller Max. size JPG... osv... - vil du bare finne (hvis du klikker på dem) en advarsel om at det er mulig å laste ned når indikatoren i NETTSIDELOGO (r4d.cz) er grønn og verdien er 80 % eller mer.

Verdien på indikatoren avhenger av det totale antallet donasjoner du sender, som er nok til å behandle den neste samlingen av grafiske motiver. Indikatoren gjelder hovedsakelig seksjonen "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (Indikátor) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

A "%"-ban lévő számszerű mutató - az általad küldött teljes adományok aktuális összege, amelyet megfelelőnek tartok a következő adag grafikán való munkához, amelyet letölthetsz.

A indikátor mindig az oldal tetején, az R4D logó alatt jelenik meg.

Az új grafikai motívumokat először a -
_COMING SOON_ oldalon fogjuk felajánlani.

A jelző mindig egy új grafikai kollekcióra érvényes. Tehát visszaáll, amikor egy új grafikai gyűjteményt áthelyezek a
_COMING SOON_ -ból, hozzáadom a galéria részekhez, és a motívum melletti jelző zöld lesz.

Hogyan működik?

Letöltheted és használhatod, amit a galériában találsz a zöld jelölővel, lásd -
LICENCE

Az új grafikai gyűjtemény felkerül a galériába és letölthető lesz, amint az oldal logójában (r4d.cz) lévő mutató zöldre vált és értéke 80 és 100% közé esik.  Számomra ez azt jelzi, hogy érdekli a több grafika és az új dolgok, és hogy értékelni tudja az általam készített grafikák létrehozását - grafikák retusálása, előkészítése és hangolása nyomtatásra, nyomtatási formátumokra való előkészítése, weboldal készítése, felmérések és egyéb (a szoftver, a hardver és a fizetett dedikált idő költségei az A.I. grafikák létrehozására grafikai szervereken, stb).

Az INDICATOR (Indikátor) 12-48 óránként 1x frissül.
Sunday, March 12, 2023
Ha a galériában egy motívum zöld jelöléssel van ellátva, akkor a motívum alatt az összes elérhető formátumban letölthető.

(kattintson az
A4-es PDF, vagy a 8,5 "x11" (Letter) PDF, vagy a Max. size JPG... stb...).
Sunday, March 12, 2023
Ha egy motívum piros jelzéssel van jelölve a galériában, akkor még nem tölthető le, és az ikonok alatt - A4 PDF, vagy 8,5 "x11" (Letter) PDF, vagy Max. size JPG... stb... - csak akkor talál (ha rákattint) egy figyelmeztetést, hogy a letöltés akkor lehetséges, ha a WEBOLDAL LOGÓJÁBAN (R4D) a indikátor zöld, és az érték 80% vagy több.

A indikátor értéke attól függ, hogy a következő grafikai motívumgyűjtéshez megfelelő mennyiségű hozzájárulás érkezik-e. Ez a indikátor elsősorban a "COMING SOON" szekcióra vonatkozik.

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (सूचक) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

"%" में संख्यात्मक संकेतक - आपके द्वारा भेजे गए कुल दान की राशि है। मैं इस दान की कुल राशि को डाउनलोड करने योग्य ग्राफिक्स के अगले बैच पर काम करने के लिए पर्याप्त मानता हूं।

संकेतक का मान हमेशा वेबसाइट लॉग - r4d.cz (R4D) में प्रदर्शित होता है

नए ग्राफ़िक मकसद सबसे पहले - _COMING SOON_ में पेश किए जाएंगे

नए ग्राफिक्स संग्रह के लिए संकेतक हमेशा मान्य होता है। इसलिए जब भी मैं _COMING SOON_ से ग्राफिक्स का एक नया संग्रह ले जाऊंगा तो यह रीसेट हो जाएगा, इसे गैलरी अनुभागों में जोड़ें और मकसद के आगे का मार्कर हरा हो जाएगा।

यह कैसे काम करता है?

गैलरी में हरे निशान के साथ क्या चिह्नित किया गया है, आप डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं, देखें - LICENCE (लाइसेंस)

ग्राफिक्स का नया संग्रह गैलरी में जोड़ा जाएगा और जैसे ही वेबसाइट लोगो (r4d.cz) में संकेतक हरा हो जाता है और इसका मूल्य 80% -100% के बीच होता है, डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मेरे लिए यह एक संकेतक होगा कि आप अन्य ग्राफिक्स और नई चीजों में रुचि रखते हैं और आप ग्राफिक्स के निर्माण की सराहना कर सकते हैं जो मैं आपके लिए तैयार करता हूं - ग्राफिक्स को रीटच करना, प्रिंटिंग के लिए तैयार करना और ट्यूनिंग करना, प्रिंट फॉर्मेट के लिए उन्हें तैयार करना, एक बनाना वेबसाइट, सर्वेक्षण और अधिक (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की लागत और ग्राफिक्स सर्वर पर एआई ग्राफिक्स बनाने के लिए भुगतान किया गया समर्पित समय, आदि)

संकेतक को हर 12-48 घंटों में 1x अपडेट किया जाता है।
Sunday, March 12, 2023
यदि गैलरी में किसी मकसद में हरा मार्कर है, तो आप उसे मकसद के नीचे सभी उपलब्ध प्रारूपों में डाउनलोड कर सकते हैं।

(
A4 PDF, या 8,5"x11" (Letter) PDF, या Max. size JPG... आदि पर क्लिक करें।)
Sunday, March 12, 2023
यदि थीम को गैलरी में लाल रंग में चिह्नित किया गया है, तो इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, और आइकन के नीचे - A4 PDF, या 8.5"x11" (Letter) PDF, या Max. size JPG... आदि... - आप एक चेतावनी प्राप्त करें (यदि आप क्लिक करते हैं) कि डाउनलोड तब संभव है जब वेबसाइट लॉग (r4d.cz) में संकेतक हरा हो और मान 80% या अधिक हो।

सूचक का मूल्य दान की कुल राशि पर निर्भर करता है, जो ग्राफिक डिजाइनों के अगले संग्रह के लिए पर्याप्त है। यह सूचक मुख्य रूप से "
COMING SOON" खंड से संबंधित है।
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (インジケーター) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

インジケーター"%"の数値は、あなたが現在送っている寄付金の総額で、次にダウンロードできるグラフィックの制作に必要な金額です。

このインジケータは、ウェブサイトのロゴ - r4d.czの下部に常に表示されます。

新しいグラフィックのモチーフは、まず - _COMING SOON_ で提供される予定です。

この指標は、新しいグラフィックコレクションに対して常に有効です。つまり、_COMING SOON_から新しいグラフィックコレクションを移動し、ギャラリーセクションに追加するたびにリセットされ、モチーフの横のマーカーは緑色になります。

どのように機能するのか?

緑色のマーカーが付いたギャラリーで見つけたものは、ダウンロードして使用することができます(参照:- ライセンス

WEBサイトロゴ(r4d.czのインジケータが緑色に変わり、その値が80%~100になった時点で、新しいグラフィックコレクションがギャラリーに追加され、ダウンロードできるようになります。私にとっては、あなたが他のグラフィックや新しいものに興味を持ち、私が用意したグラフィックの作成-グラフィックのレタッチ、印刷用の準備と調整、印刷フォーマットの準備、ウェブサイトの作成、アンケートなど-を評価できる指標となります(グラフィックサーバーでA.Iのグラフィックを生成するソフトウェア、ハードウェア、有料の専用時間のコストなど)。

INDICATOR (インジケーター) 1248時間ごとに1倍ずつ更新されます。
Sunday, March 12, 2023
ギャラリー内のモチーフに緑色のマーカーがある場合、そのモチーフの下にあるすべての利用可能なフォーマットでダウンロードできます。

(
A4 PDF8,5 "x11"LetterPDFMax. size JPG...等々をクリックしてください。)
Sunday, March 12, 2023
ギャラリーで赤いマークがついているモチーフはまだダウンロードできません

このインジケータの値はグラフィックテーマをさらに収集するのに十分な投稿数によって決まりますこの指標は主にCOMING SOONセクションに関連しています
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (인디케이터) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

"%" 숫자 표시기는 현재 보내는 기부금의 현재 금액이며, 다운로드할 있는 다음 그래픽 배치에서 작업하기에 적절하다고 생각합니다.

표시기는 항상 웹사이트 로고(r4d.cz) 하단에 표시됩니다.

새로운 그래픽 모티브는 먼저 - _COMING SOON_에서 제공됩니다.

표시기는 그래픽 컬렉션에 항상 유효합니다.

그래픽 컬렉션이 _COMING SOON_ 섹션에서 갤러리 섹션으로 이동하면 표시기가 재설정되고 테마 옆의 마커가 녹색으로 바뀝니다.

어떻게 작동하나요?

녹색 마커가 있는 갤러리에서 찾은 것을 다운로드하여 사용할 있습니다(라이선스 참조).

새로운 그래픽 컬렉션은 웹사이트 로고(r4d.cz) 표시기가 녹색으로 바뀌고 값이 80%-100% 사이가 되는 즉시 갤러리에 추가되어 다운로드할 있습니다.

제게는 여러분이 많은 그래픽에 관심이 있다는 신호일 것입니다.

여러분의 기부는 그래픽 편집, 인쇄용 준비 편집, 인쇄 형식 준비, 페이지 제작, 연구 등에 도움이 됩니다(그래픽 서버에서 인공지능 그래픽을 생성하기 위한 소프트웨어, 하드웨어 유료 전용 시간 비용 포함).

인디케이터는 12~48시간마다 1 업데이트됩니다.
Sunday, March 12, 2023
갤러리의 모티브에 녹색 마커가 있는 경우, 모티브 아래에서 사용 가능한 모든 형식으로 다운로드할 있습니다.

(
A4 PDF, 8,5"x11"(Letter) PDF, Max. size JPG...)
Sunday, March 12, 2023
갤러리에서 빨간색으로 표시된 모티브는 아직 다운로드할 없습니다.

지표의 값은 그래픽 테마를 추가로 수집하기에 충분한 게시물 수에 따라 결정됩니다. 지표는 주로 "COMING SOON" 섹션과 관련이 있습니다.
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (指标) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

"%"中的数字指标是你目前发送的总捐款额,我们认为这适合在下一批你可以下载的图形中使用。

这个指标会一直显示在网站标志(r4d.cz)的底部。

新的图形图案将首先提供 - _COMING SOON_

这个指标对新的图形集永远有效。

当一个新的图形集从 _COMING SOON_ 部分移到画廊部分时,该指标被重置,主题旁边的标记变成绿色。

这是如何做到的?

你可以下载和使用你在图库中找到的带有绿色标记的东西(见许可证)。


只要网站标志(r4d.cz)上的指标变成绿色,并且其数值在80%-100%之间,新的图片集就会被添加到图库中,并可以下载。

对我来说,这是一个信号,表明你对更多的图形感兴趣。

您的捐款可以帮助我编辑图形,准备和编辑印刷品,准备印刷格式,创建网页,做研究等等(包括软件、硬件的费用,以及在图形服务器上生成AI图形的付费专用时间)。

该指标每12-48小时更新一次。
Sunday, March 12, 2023
如果图库中的一个图案有绿色标记,你可以在该图案下以任何可用的格式下载它。

(
A4 PDF, 8,5"x11" (Letter) PDF, Max. size JPG...)
Sunday, March 12, 2023
图库中标为红色的图案还不能下载。

这个指标的值是由足以收集更多图形主题的帖子数量决定的。这个指标主要与 "即将到来 "部分有关。
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (ІНДИКАТОР) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Числовий показник (індикатор) в "%" - це поточна сума загальних пожертв, які ви надсилаєте, яку я вважаю достатньою для роботи над наступною партією графіки, яку ви можете завантажити.

Індикатор завжди з'являється внизу логотипу сторінки.

Нові теми та інші графічні зображення спочатку будуть запропоновані в розділі -
_COMING SOON_

Індикатор завжди дійсний для нової колекції графіки. Тому він обнуляється щоразу, коли я переміщую нову колекцію графіки з
_COMING SOON_, додаю її до розділів галереї, і маркер тем стає зеленим.

Як це працює?


Ви можете завантажувати і використовувати те, що знайдете в галереї з зеленою позначкою теми, див. -
ЛІЦЕНЗІЯ

Нова колекція графіки буде додана до галереї і доступна для завантаження, як тільки індикатор в ЖУРНАЛІ СТОРІНОК стане зеленим і його значення буде в межах 80%-100%.

Для мене це буде показником того, що ви зацікавлені в більшій кількості графіки та новинок і що ви можете оцінити створення графіки, яку я готую для вас - ретушування графіки, підготовка та налаштування її до друку, підготовка її до форматів друку, створення веб-сайтів, опитувань тощо (вартість програмного забезпечення, обладнання та оплаченого виділеного часу для створення графіки зі штучним інтелектом на графічних серверах і т.д.).

ІНДИКАТОР оновлюється кожні 12-48 годин.
Sunday, March 12, 2023
Якщо в галереї мотив позначений зеленим кольором, ви можете завантажити його у всіх доступних форматах під мотивом.

(
натисніть на A4 PDF, або 8,5 "x11" (Letter) PDF, або Max. size JPG... тощо...)
Sunday, March 12, 2023
Якщо мотив у галереї має червону позначку, то його ще не можна завантажити і під іконками - A4 PDF, або 8,5 "x11" (Letter) PDF, або Max. size JPG... тощо... - ви знайдете (якщо натиснете на них) лише попередження, що завантаження буде можливим, коли індикатор в логотипі сторінки стане зеленим і матиме значення 80% і більше.

Величина індикатора залежить від суми пожертвувань, достатньої для наступної колекції графічних тем. Цей індикатор в основному стосується розділу "COMING SOON".
Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (ИНДИКАТОР) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Числовой показатель (индикатор) в "%" - это текущая сумма общих пожертвований, которые вы присылаете, которую я считаю достаточной для работы над следующей партией графики, которую вы можете загрузить.

Индикатор всегда появляется внизу логотипа страницы.

Новые темы и другие графические изображения сначала будут предложены в разделе -
_COMING SOON_

Индикатор всегда действителен для новой коллекции графики. Поэтому он обнуляется каждый раз, когда я перемещаю новую коллекцию графики с
_COMING SOON_, добавляю ее в разделы галереи, и маркер тем становится зеленым. 

Как это работает?


Вы можете загружать и использовать то, что найдете в галерее с зеленой отметкой темы, см. -
ЛИЦЕНЗИЯ

Новая коллекция графики будет добавлена в галерею и доступна для загрузки, как только индикатор в логотипе сайта станет зеленым и его значение будет в пределах 80%-100%.

Для меня это будет показателем того, что вы заинтересованы в большем количестве графики и новинок и что вы можете оценить создание графики, которую я готовлю для вас - ретуширование графики, подготовка и настройка ее к печати, подготовка ее к форматам печати, создание веб-сайтов, опросов и т.д. (стоимость программного обеспечения, оборудования и оплаченного выделенного времени для создания графики с искусственным интеллектом на графических серверах и т.д.).

ИНДИКАТОР обновляется каждые 12-48 часов.
Sunday, March 12, 2023
Если в галерее мотив обозначен зеленым цветом, вы можете загрузить его во всех доступных форматах под мотивом.

(
нажмите на A4 PDF, или 8,5 "x11" (Letter) PDF, или Max. size JPG... и т.д...)
Sunday, March 12, 2023
Если мотив в галерее имеет красную отметку, то его еще нельзя загрузить и под иконками - A4 PDF, или 8,5 "x11" (Letter) PDF, или Max. size JPG ... и т.д. ... - вы найдете (если нажмете на них) только предупреждение, что загрузка будет возможна, когда индикатор в логотипе страницы станет зеленым и будет иметь значение 80% и более.

Величина индикатора зависит от суммы пожертвований, достаточной для следующей коллекции графических тем. Этот индикатор в основном касается раздела "COMING SOON".

Sunday, March 12, 2023
_INDICATOR (ΔΕΙΚΤΗΣ) "%"_

.....  (0 % - 79 %)

......(80 % - 100 %)

Ο αριθμητικός δείκτης σε "%" - είναι το τρέχον ποσό των συνολικών δωρεών που στέλνετε, το οποίο θεωρώ επαρκές για να εργαστώ στην επόμενη παρτίδα γραφικών που μπορείτε να κατεβάσετε.

Ο δείκτης θα εμφανίζεται πάντα στην κορυφή του λογότυπου της ιστοσελίδας - r4d.cz

Τα νέα γραφικά μοτίβα θα προσφερθούν πρώτα στην ιστοσελίδα - _COMING SOON_
Η ένδειξη ισχύει πάντα για μια νέα συλλογή γραφικών. Έτσι θα μηδενίζεται κάθε φορά που μετακινώ μια νέα συλλογή γραφικών από το _COMING SOON_, την προσθέτω στα τμήματα της γκαλερί και ο δείκτης δίπλα στο μοτίβο θα είναι πράσινος.

Πώς λειτουργεί;

Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ό,τι βρίσκετε στη γκαλερί με τον πράσινο δείκτη, βλέπε - ΑΔΕΙΑ

Η νέα συλλογή γραφικών θα προστεθεί στη γκαλερί και θα είναι διαθέσιμη για λήψη μόλις ο δείκτης στο ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (r4d.cz) γίνει πράσινος και η τιμή του είναι μεταξύ 80%-100%.

Για μένα θα είναι ένας δείκτης ότι ενδιαφέρεστε για άλλα γραφικά και νέα πράγματα και ότι μπορείτε να εκτιμήσετε τη δημιουργία γραφικών που προετοιμάζω για εσάς - ρετουσάρισμα γραφικών, προετοιμασία και συντονισμός τους για εκτύπωση, προετοιμασία τους για μορφές εκτύπωσης, δημιουργία ιστοσελίδας, έρευνες και πολλά άλλα (κόστος λογισμικού, υλικού και αμειβόμενου αφιερωμένου χρόνου για τη δημιουργία γραφικών A.I. σε διακομιστές γραφικών κ.λπ.)

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ενημερώνεται 1x κάθε 12-48 ώρες.
Sunday, March 12, 2023
Εάν ένα μοτίβο στη γκαλερί έχει πράσινο δείκτη, μπορείτε να το κατεβάσετε σε όλες τις διαθέσιμες μορφές κάτω από το μοτίβο.

(κάντε κλικ στο
A4 PDF, ή 8,5 "x11" (Letter) PDF, ή Max. size JPG... κλπ...)
Sunday, March 12, 2023
Εάν ένα μοτίβο είναι σημειωμένο με κόκκινο σημάδι στη γκαλερί, δεν μπορεί να μεταφορτωθεί και κάτω από τα εικονίδια - A4 PDF, ή 8,5 "x11" (Letter) PDF, ή Max. size JPG... κλπ... - θα βρείτε μόνο (εάν κάνετε κλικ πάνω τους) μια προειδοποίηση ότι η μεταφόρτωση θα είναι δυνατή όταν ο δείκτης στο ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (r4d.cz) είναι πράσινος και η τιμή είναι 80% ή περισσότερο.

Η τιμή του δείκτη εξαρτάται από το ύψος των συνεισφορών που είναι επαρκείς για την επόμενη συλλογή γραφικών μοτίβων. Ο δείκτης αυτός αφορά κυρίως την ενότητα  "COMING SOON".