INFO - LICENSE conditions, INDICATOR, CONTACT and more..
↓↓↓  Choose your INFO language  ↓↓↓
QR platba pro CZ banku (nápověda)
Sunday, March 12, 2023
_NÁPOVĚDA, jak používat QR pro platbu mobilem na území ČR, pokud jste uživatelem některé z českých bank (KB, FIO a podobně..) :_

Jak provést darovací platbu mobilem pomocí QR kódu, který se zobrazuje přímo na vašem mobilu? Tato nápověda platí všeobecně pro používání plateb přes QR na mobilu. Zde jsem se pokusil sepsat stručnou nápovědu:

1. pokud jste v ČR a používáte některou z bank v ČR, pak pro tuto darovací platbu je nutné mít v mobilu aplikaci banky v ČR, kterou používáte (pro ČR jsou to například KB, FIO, a mnohé další..)

2. abyste QR kód mohli použít, je nutné jej mít uložený jako fotku ve fotogalerii
- zobrazený QR uložte "ofocením" dispeleje (každý mobil má své způsoby, jak snímat obrazovku displeje a uložit obrázek do galerie)
- a nebo podržte prst na obrázku s QR kódem a mohla by se vám mezi nábídkou voleb objevit i možnost "uložit obrázek do vaší fotogalerie na mobilu"

3. spusťte aplikaci mobilního bankovnictví (KB, FIO, nebo jinou, kterou používáte) a tato aplikace by měla mít možnost načtení QR pro tuto darovací platbu

4. pokud aplikace má možnost platby přes QR, má i možnost vybrat QR z vašich fotek. Pak už stačí jen najít uložený obrázek QR kódu

5. darovací platba je nastavena na 50 kč. Částku můžete libovolně měnit. QR lze používat opakovaně a kdykoliv.

6. tato darovací QR platba byla nastavena pro FIO banku v ČR, tedy pouze pro uživatele na území ČR, kteří používají některou z bank v ČR. Pro platbu v mimo ČR použijte, prosím, PayPal (pokud jej používáte)

Pokud jste poslali dar (Donate), moc Vám za něj děkuji.

Sunday, March 12, 2023

PayPal
- můžete kliknout na button, můžete kliknout přímo na QR kód a nebo můžete načíst QR přes mobil. Nastavené částky - 2$, 5$, 10$

CZ banky - pro uživatele v ČR - QR můžete načíst přímo v jakékoliv CZ bance, která pracuje s QR platbami. Nastavená částka je 50 Kč.

SATOSHI (Bitcoin Lightning network QR) - pro uživatele, kteří platí kryptoměnami. Nastaveno na 5000 Satoshi (to je přibližně 1,5 $) a pomocí tohoto QR lze přispívat opakovaně.

Můžete také poslat jakoukoli jinou částku nebo posílat drobné měsíční dary. Pomůže mi to k tomu, abych se mohl stále více věnovat dalšímu zpracování grafiky pro vás.


QR kódy pro donate najdete vždy na konci každé sekce galerie nebo můžete kliknout na tlačítko DONATE v hlavním menu galerie.

Grafiku poskytuji dobrovolně za určitých podmínek popsaných v LICENCI. Dary na mou práci jsou dobrovolné a ukazatel celkové výše zaslaných darů vs. přidávání nové grafiky pro vás - je kompromisem mezi mou prací a vaším zájmem o stahování a používání této grafiky.
↑↑↑ HLAVNÍ MENU ↑↑↑
Sunday, March 12, 2023
_CONTACT (vzkaz, kontakt)_

Slouží k zanechání stručného vzkazu.

POZOR - pokud chcete poslat vzkaz, musíte uvést svůj e-mail (nebude veřejně zobrazen).

CONTACT (vzkaz, kontakt) - byl vytvořen v GoogleForms, takže pokud nemáte přístup ke službám Google, nemáte bohužel možnost poslat zprávu.

Napsat vzkaz můžete zde:
↑↑↑ HLAVNÍ MENU ↑↑↑
QR payment for CZ bank (hint)
Sunday, March 12, 2023
_HINT on how to use QR for mobile payments in the Czech Republic if you are a user of one of the Czech banks (KB, FIO, etc..) :_

How do I make a mobile donation payment using a QR code that appears directly on your mobile phone? This help applies generally to the use of QR payments on your mobile phone. I have tried to write a brief help here:

1. if you are in the Czech Republic and you use one of the banks in the Czech Republic, then for this donation payment you need to have the application of the bank in the Czech Republic that you use on your mobile (for the Czech Republic these are for example KB, FIO, and many others...)

2. in order to use the QR code, you must have it saved as a photo in the photo gallery
- save the displayed QR by "printscreen" the display (each mobile phone has its own ways of scanning the display screen and saving the image to the gallery)
- or hold your finger on the picture with the QR code and you might see an option to "save the picture to your mobile photo gallery" among the menu of options

3. launch your mobile banking app (KB, FIO, or whatever you use) and that app should be able to load the QR for that donation

4. if the app has a QR payment option, it also has the option to select a QR from your photos. Then you just need to find the saved image of the QR code

5. the donation payment is set to 50 kc. You can change the amount freely. QR can be used repeatedly and at any time.

6. this donation QR payment has been set up for FIO bank in the Czech Republic, i.e. only for users in the Czech Republic who use one of the banks in the Czech Republic. For payment outside the Czech Republic, please use PayPal (if you use it)

If you have sent a donation (Donate), thank you very much for it.


Sunday, March 12, 2023

PayPal
- you can click on the button, you can click directly on the QR code or you can load the QR via mobile. Set amounts - 2$, 5$, 10$

CZ banks - for users in the Czech Republic - you can load QR directly in any CZ bank that works with QR payments. The set amount is 50 Kč.

SATOSHI (Bitcoin Lightning network QR) - for users who pay with cryptocurrencies. It is set at 5000 Satoshi (that's approximately $1.5) and can be contributed repeatedly using this QR.

You can also send any other amount or send small monthly donations. This will help me to be able to keep doing more and more graphics for you.


QR codes for donate can always be found at the end of each gallery section or you can click on the DONATE button in the main gallery menu.

I provide the graphics voluntarily under certain conditions described in the LICENCE. Donations to my work are voluntary, and the indicator of the total amount of donations sent vs. adding new graphics for you - is a trade-off between my work and your interest in downloading and using these graphics.
↑↑↑ MAIN MENU ↑↑↑
Sunday, March 12, 2023
_CONTACT_

It is used to leave a brief message.

ATTENTION - if you want to send a message, you must provide your email (it will not be publicly displayed).

CONTACT - was created in GoogleForms, so if you don't have access to Google services, unfortunately you don't have the option to send a message.

You can write a message here:
↑↑↑ MAIN MENU ↑↑↑